AQUABUILDING.com cart
Категории

Аква Билдинг сървиз ЕООД

Дкларация за политиката по качество на Лабораторията за калибриране на средства за измерване към „Аква Билдинг сървиз“ ЕООД

ЛК на СИ при „Аква билдинг сървиз“ ЕООД представя и документира своята Система за управление в представения Наръчник по качество. Същият включва процесите, процедурите, правата и отговорностите, валидни за ЛК. По този начин се доказва, че всички дейности се планират и протичат под задължителен и обоснован контрол.

Системата за управление и нейната документация системно се актуализират съгласно променящите се условия. Ще бъдат вземани под внимание подобряване качеството на измервателната техника, законодателните изисквания, потребностите на пазара, вида на услугите, очакванията и задоволяването на клиентите, обучението и мотивацията на сътрудниците, опазването на околната среда, както и икономическите съображения.

Ръководството на «Аква билдинг сървиз» ЕООД и на ЛК декларират, че:
  • ще осигурят необходимите условия за прилагане принципите на независимост, безпристрастност, безупречност и компетентност съгласно изискванията на БДС EN ISO 17025:2018 и изискванията на нормативните актове/документи.
  • ЛК няма да бъде подлагана на никакви търговски, финансови или други въздействия, които могат да оказват влияние на неговата техническа преценка или да се отразят негативно върху качеството на калибриранията на средства за измерване.
  • ще съдействат за изключване на всякакво влияние от страна на външни лица или организации върху калибриранията на средства за измерване.
  • ЛК няма да се ангажира с каквато и да е била дейност, която може да постави в опасност доверието в нейната независима оценка и нейната неподкупност по отношение на дейностите по калибриране.
  • възнаграждението на персонала, зает с калибриранията няма да зависи от броя на проведените калибрирания, както и от резултатите от тези дейности.


Опазването на предоставената собственост на Възложителя е наша основна грижа. ЛК поема отговорността при евентуални щети или неверни резултати по негова вина.

Управителят на «Аква билдинг сървиз» ЕООД и ръководителят на ЛК гарантират, че ще подпомагат поддържането на целостта на внедрената система за управление на лабораторията, като измененията в нея ще се осигуряват с планирано внедряване.

Управителят на «Аква билдинг сървиз» ЕООД и ръководителят на ЛК се задължават да осигурят безпроблемно функциониране на въведената Система за управление, като следят за нейното съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Ръководството на дружеството предоставя необходимите за целта финансови и човешки ресурси.

Наръчникът по качество има указателен характер и е задължителен за всички сътрудници на ЛК. Ежегодно се провежда Преглед от Ръководството за съответствие на установените в НК изисквания с практическите резултати от дейността на ЛК.

Наръчникът по качеството е интелектуална собственост и е защитен от българското законодателство. Той може да бъде размножаван, разпространяван или предаван по други начини на трети лица само със съгласието на Ръководителя на ЛК.

С настоящата Декларация Наръчникът по качеството се въвежда в действие.